Privacyverklaring

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Vooruit/Organisatie Socialistische Partij vzw (hierna “Wij” of  “Onze” of “Ons”) begrijpt dat uw privacy belangrijk voor u is en dat u belang hecht aan hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt. Iedere persoon die onze websites bezoekt (hierna “Bezoekers”), een profiel aanmaakt (hierna “Gebruikers”) en gebruik maakt van onze diensten geeft bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens vrij. Naar de Bezoeker en Gebruikers wordt hierna gezamenlijk verwezen als “u/uw”. Wij zullen alleen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op een manier die hier wordt beschreven en op een manier die in overeenstemming is met onze verplichtingen en rechten volgens de toepasselijke privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer Wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze websites en van onze diensten, met andere woorden, wanneer Wij het doel en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

1.1 Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in de AVG gedefinieerd als “alle informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd”. Persoonsgegevens zijn, in eenvoudigere bewoordingen, alle informatie over u die het mogelijk maakt u te identificeren. Persoonsgegevens hebben betrekking op voor de hand liggende informatie, zoals uw naam en contactgegevens, maar ook op minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-identificatoren.

2 Contactgegevens

Onze websites en diensten worden aangeboden en beheerd door Vooruit/Organisatie Socialistische Partij (OSP) vzw. Wij zijn geregistreerd in België onder registratienummer 0419.386.428 en onze zetel is gevestigd op Grasmarkt 105/37-47,1000 Brussel

U kunt contact met Ons (of Onze DPO) opnemen:

(a) per post, naar het hierboven vermelde postadres;

(b) via het contactformulier op onze website;

(c) telefonisch, op 02/5520200; of

(d) per e-mail, met gebruikmaking van privacy@vooruit.org

3 Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en hoe worden deze gegevens gebruikt?

3.1 Informatieverwerking

Afhankelijk van de hoedanigheid waarin je onze websites bezoekt of diensten gebruikt (als Bezoeker of als Gebruiker), kunnen Wij de volgende persoonsgegevens opvragen en verwerken.

Technische gegevens:

Gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze websites en/of gebruik van onze diensten:

 • IP-adres;
 • geografische locatie;
 • browsertype en -versie;
 • besturingssysteem;
 • verwijzingsbron;
 • duur van uw bezoek

paginaweergaven en website-navigatiepaden, alsmede informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw gebruik van de websites/services.

Verwerkingsdoeleinden

De bron van de technische gegevens is het gebruik van niet-noodzakelijke cookies. 

De technische gegevens kunnen worden verwerkt voor het analyseren/verbeteren van het gebruik van de website.

De bron van de technische gegevens zijn het gebruik van noodzakelijke cookies.

Rechtsgrond

Onze legitieme belangen, zodat de websites technisch goed functioneren in overeenstemming met Onze noodzakelijke cookies zoals bedoeld in Onze Cookie Verklaring.

Bewaartermijn

Zie de Cookie Verklaring op deze website

3.2 Verwerkers

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van ons. Wij kunnen soms een contract afsluiten met deze partij om bepaalde producten en/of diensten te leveren. Met andere woorden: Wij doen een beroep op verwerkers, omdat dit noodzakelijk is voor de dienstvoering. In dit geval zullen Wij met de verwerker een schriftelijk overeenkomst aangaan waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van ons.

Wij doen een beroep op de volgende categorieën van verwerkers: 

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor het drukken van onze lidkaarten;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden (voor het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning hostingdoeleinden en voor ICT-oplossingen;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden (bijv. CRM-systeem);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.

4 Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden (niet zijnde verwerkers) voor welke doeleinden dan ook, behoudens de volgende uitzonderingen.

In sommige omstandigheden kunnen Wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens, waaronder die van u, te delen als Wij betrokken zijn bij een juridische procedure of voor het naleven van wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

5 Internationale doorgifte (buiten EER) van uw persoonsgegevens

In beginsel zullen Wij uw persoonsgegevens alleen opslaan of overdragen binnen de Europese Economische Ruimte (de “EER”). De EER bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Dit betekent dat uw persoonsgegevens volledig beschermd zullen zijn onder de AVG of volgens gelijkwaardige wettelijke normen.

Echter, is het mogelijk dat wij beroep doen op Verwerkers die uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk opslaan of overdragen in landen die geen deel uitmaken van de EER. Deze staan bekend als “derde landen” en hebben mogelijk minder strenge wetten op het gebied van gegevensbescherming dan die in de EER. Dit betekent dat de doorgifte slechts plaats zal vinden op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of dat Wij specifieke contracten zullen aangaan die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd (ook wel bekend als de Standard Contractual Clauses: SCC) voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen. De SCC’s garanderen dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens als die welke in het kader van het AVG zou gelden. Daarnaast worden aanvullende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Meer informatie is verkrijgbaar bij de European Commission.

6 Profilering

Wij maken gebruik van de geautomatiseerde systemen voor het uitvoeren van bepaalde vormen van profilering. De profilering leidt niet tot geautomatiseerde besluitvorming die voor u rechtsgevolgen heeft. 

De volgende gegevens worde geanalyseerd door middel van profilering:

 • Uw activiteiten op onze websites (antwoorden op polls/survey, welke event geboekt/aanwezig bent, welke petitie ondertekend, welke content is geliket, gedeeld of is voorzien van een reactie door u);

Voor de volgende doeleinden:

 • marketing doeleinden (wij vragen hiervoor uw toestemming)
 • het verbeteren en ontwikkelen van de websites. Hiervoor vragen wij uw toestemming (voor niet-noodzakelijke cookies) en in sommige gevallen doen wij beroep op cookies die noodzakelijk zijn voor het technisch goed functioneren van de websites (noodzakelijke cookies). Zie onze Cookie verklaring voor meer informatie. 

7 Links naar andere websites of social media

Onze websites kunnen verwijzingen of koppelingen (bijvoorbeeld hyperlinks) bevatten naar andere websites van derden. Daarnaast is het mogelijk dat via sociale media naar Onze websites worden verwezen of dat Wij koppelingen naar social media plaatsen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze websites of sociale media worden uitgevoerd. Noch onze privacy verklaring, noch de cookieverklaring zijn van toepassing op websites of applicaties van derden. Wij raden u hiervoor aan om de privacy- en cookieverklaring van deze derden te raadplegen indien u op de hoogte wenst te zijn van de door deze derden verrichte verwerkingen van persoonsgegevens.

8 Wijzigingen

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als Wij dingen veranderen op een manier die de bescherming van persoonsgegevens beïnvloedt. Wij adviseren u deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in deze privacy verklaring. Indien Wij in het bezit zijn van uw emailadres (omdat u bijvoorbeeld bent ingeschreven op onze nieuwbrief) dan engageren Wij ons ertoe om u van iedere belangrijke wijziging in onze Privacy verklaring in kennis te stellen via email.

9 Uw rechten

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten. 

U kunt uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens door middel van een schriftelijke kennisgeving aan ons. Zie hoofdstuk 2 voor de contactgegevens.

Wij zullen op uw verzoek reageren binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Normaal gesproken streven Wij ernaar om binnen die tijd een volledig antwoord te geven. In sommige gevallen, vooral als uw verzoek complexer is, kan er echter meer tijd nodig zijn, tot een maximum van drie maanden vanaf de datum waarop Wij uw verzoek ontvangen. U wordt volledig op de hoogte gehouden van de voortgang.

9.1 Het recht op inzage (en kopie)

U hebt het recht om te bevestigen of Wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, waar Wij dat doen, een kopie te krijgen van de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat onder andere gegevens over het doel van de verwerking, de betreffende categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen Wij u een kopie van uw persoonsgegevens verstrekken.

9.2 Het recht op correctie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonsgegevens over u te laten invullen.

9.3 Het recht om te wissen (vergetelheid)

In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Deze omstandigheden omvatten: de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor een verwerking op basis van toestemming in; u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct marketing doeleinden; en de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht om gegevens te wissen. De algemene uitsluitingen zijn onder meer waar verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor de naleving van een wettelijke verplichting; of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

9.4 Het recht om de verwerking te beperken

In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen; Wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u hebt persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen; en u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Indien de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen Wij uw persoonsgegevens verder opslaan. Wij zullen deze echter alleen op andere Wijze verwerken: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om gewichtige redenen van algemeen belang.

9.5 Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen Wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij Wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking bedoeld is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering voor direct marketing doeleinden). Indien u hiertegen bezwaar maakt, zullen Wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel staken.

Verder heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

9.6 Het recht op gegevensportabiliteit

Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op:

(a) toestemming; of

(b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen voordat u een overeenkomst sluit, en deze verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd, hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen in het gedrang zou brengen.

9.7 Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

9.8 Het recht om uw toestemming in te trekken

Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens de toestemming is, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping.